Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

-"Webwinkel" : SnoreNoMore, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30214526.

-"Afnemer": de potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van SnoreNoMore.

 

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door SnoreNoMore, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door SnoreNoMore uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. SnoreNoMore is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door SnoreNoMore zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

1. SnoreNoMore is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. SnoreNoMore behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft SnoreNoMore het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

1. Alle door SnoreNoMore genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan SnoreNoMore bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient SnoreNoMore schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door SnoreNoMore opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval SnoreNoMore de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van SnoreNoMore op schadevergoeding onverlet.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan SnoreNoMore te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SnoreNoMore zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. In afwijking van lid 3 zal SnoreNoMore geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SnoreNoMore kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Afkoelingsperiode

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met SnoreNoMore te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan SnoreNoMore te melden. De klant dient het product - na overleg met SnoreNoMore - te sturen naar een door SnoreNoMore vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele verpakking. Geopende verpakkingen worden teruggenomen, maar de inhoud dient wel compleet te zijn. De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met SnoreNoMore ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal SnoreNoMore deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat SnoreNoMore het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

 

Artikel 7. Uitvoering

1. SnoreNoMore zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SnoreNoMore, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 8. Vergoeding

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW.

3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. Als de Afnemer een factuur van SnoreNoMore niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van SnoreNoMore op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel 6.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van SnoreNoMore tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van SnoreNoMore, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens SnoreNoMore heeft voldaan.

3. Ingeval SnoreNoMore de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van SnoreNoMore op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Indien SnoreNoMore door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als SnoreNoMore als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

3. SnoreNoMore zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen SnoreNoMore en de Afnemer is Europees recht van toepassing.

Copyright © 2013-present SnoreNoMore. Alle rechten voorbehouden.